બંધારણ

ઠરાવ - ૧

ઠરાવ - ૨

ઠરાવ - ૩

ઠરાવ - ૪

ઠરાવ - ૫

ઠરાવ - ૬

ઠરાવ - ૨

          હાલમાં મંડળ માટે હાલ કામ ચલાઉ સમિતિ ૧ વર્ષ માટે નીચે પ્રમાણેના નામોની કમિટી નીમવામાં આવી છે તે ઉપરાંત આ કમિટીના પ્રમુખશ્રીને યોગ્ય લાગે તેવા ૫૦% સભ્યો કો-ઓપ્ટ કરવાનો અધિકાર છે.

નંબર નામ ગામનું નામ
લખમણભાઈ પુંજાભાઈ સતાપર
વસ્તાભાઈ રાયશીભાઈ લાખાપર
સવાભાઇ પુંજાભાઈ ખડીર
ખીમજીભાઈ હમીરાભાઈ આંબલીયારા
દેવકરણભાઈ તેજાભાઈ રતનાલ
ભાણાભાઈ વેરાભાઈ લોડાઈ
હીરજીભાઈ જશાભાઈ અંજાર
મુરજીભાઇ મેઘજીભાઈ અંજાર
દેવાભાઈ જીવાભાઈ અંજાર
૧૦ મેપાભાઈ માનણભાઈ સિણાય
૧૧ મેઘજીભાઈ વાસણભાઈ વીડી
૧૨ ખીમજીભાઈ જેસંગભાઈ કિડાણા
૧૩ ખીમાભાઈ વીભાભાઈ ભુવડ
૧૪ દેવરાજભાઈ કાનાભાઈ વાલાડીઆ
૧૫ ભીમાભાઈ રાધુભાઇ વાઘોરા
૧૬ રણધીરભાઈ આલાભાઈ અંતરજાર
૧૭ મેમાભાઇ સવાભાઇ સંઘડ
૧૮ નથુભાઈ નાગદાનભાઈ વીરા
૧૯ ભચાભાઈ મદાભાઈ રાયપર (ખોખરા)
૨૦ જેઠાભાઈ નગુભાઈ આગલ મીઠીરૂવર
૨૧ કરશનભાઈ દાનાભાઈ અંજાર
૨૨ ભારૂભાઈ રૂડાભાઈ ટપર
૨૩ મેઘજીભાઈ હીરજીભાઈ અંજાર